Pro fotografy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je:

Gabriela Homolová
IČ: 87767805
DIČ: CZ7758232031
S místem podnikání: Rabštejnská 39, 32300 Plzeň
Zapsaný v živnostenském rejstříku magistrátu města Plzně
Kontaktní telefon: 607392911
Adresa pro doručování elektronické pošty: gabriela@portretygabriela.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Odesláním objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaj ů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dá le jen" nařízení GDPR "), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů zpracovatelem.

Zpracovány budou tyto osobní údaje:

  1. e-mailová adresa
  2. jméno, příjmení, telefon, adresa

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • k jakékoliv komunikaci za účelem provozu poskytovaných slu­žeb
  • k propagačním účelům, e-mail marketingu

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu gabriela@portretygabriela.cz. Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Dále správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 6. 2021.

Portréty Gabriela Homolová

Gabriela Homolová

Plzeň

Czech Republic

Telefon: +420 607 392 911