Pro fotografy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků (elektronických knih) a online kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů či služeb (dále vše společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.portretygabriela.cz
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Gabriela Homolová
IČ: 87767805
DIČ: CZ7758232031
S místem podnikání: Rabštejnská 39, 32300 Plzeň
Zapsaný v živnostenském rejstříku magistrátu města Plzně
Kontaktní telefon: 607392911
Adresa pro doručování elektronické pošty: gabriela@portretygabriela.cz

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.portretygabriela.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu.

3. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

4. REFERENCE

Reference, neboli obchodní doporučení, uvedené u jednotlivých produktů jsou zpětnou vazbou od klientů napsanou na základě jejich vlastních zkušeností s produkty. Jsou získávány prostřednictvím emailu. U produktů je uveden výběr nejvíce relevantních referencí.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
 3. Objednávku vytvoříte a odešlete kliknutím na tlačítko „Kupuji nyní “. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na vaši elektronickou adresu. Doručením informace o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

IV. Cena produktů a platba

 1. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.
 2. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, plat kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. Kupní cenu je možné uhradit platební kartou nebo prostřednictvím služby PayPal v českých korunách.
 5. Kupní cena je splatná bezprostředně po vytvoření objednávky.

V. Dodací podmínky

 1. Zakoupený digitální obsah bude dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail zasláním odkazu, na kterém je obsah možné stáhnout. Tento e-mail je zasílán automaticky bezprostředně po provedení platby.
 2. Po dodání digitální obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte jeho funkčnost a dostupnost. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím.

VI. Údaje o funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující pracovat se soubory, které jsou součástí zakoupeného produktu. Typ souborů je vždy uveden v popisu konkrétního digitálního obsahu.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.
 3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenost informujte elektronicky na gabriela@portretygabriela.cz. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti.
 2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Jako Prodávající odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 3. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 4. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 5. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu gabriela@portretygabriela.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnost nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese gabriela@portretygabriela.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 2. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2022

Portréty Gabriela Homolová

Gabriela Homolová

Plzeň

Czech Republic

Telefon: +420 607 392 911