Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“). 

1.2 Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele. 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.  

2. PRODÁVAJÍCÍ (dále také jako “fotograf”) 

Gabriela Homolová  

 IČ: 87767805  

 DIČ: CZ7758232031  

 S místem podnikání: Rabštejnská 39, 32300 Plzeň  

 Zapsaný v živnostenském rejstříku magistrátu města Plzně  

 Kontaktní telefon: 607392911  

 Adresa pro doručování elektronické pošty: gabriela@portretygabriela.cz  

3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB 

3.1 Termín, náplň a čas fotografování dohodnou fotograf a klient osobně, telefonicky nebo e-mailem, případně zprávou zaslanou přes Facebook Messenger nebo Whatsapp. 

3.2 Smluvený termín fotografování (tzv. fotografická schůzka) je závazný až po uhrazení rezervačního poplatku.  

3.3 Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.   

4. STORNO TERMÍNU 

4.1 Pokud se na závazně domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat náhradní termín, je jeho povinností oznámit prostřednictvím telefonního hovoru fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem. 

4.2 Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů. 

4.3 Klient má právo přesunout dohodnutý termín fotografování bez sankce maximálně 1×, nejpozději však 5 pracovních dnů před plánovaným časem fotografování. V případě pozdějšího zrušení nebo pokud klient neoznámí zrušení termínu fotografování vůbec a na fotografování se nedostaví, propadá celý rezervační poplatek ve prospěch fotografa. 

4.4 V případě indispozice ze strany fotografa v den plánovaného focení bude vydán fotografem náhradní termín nebo vrácena celá uhrazená částka zpět na účet klienta.   

5. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

5.1 Fotografie si klient vybírá z galerie fotografií během osobní nebo on-line schůzky. Tato schůzka je nazývána prezentační schůzka a koná se do 14 dnů od skončení fotografování. V případě domluvy je možné tento termín posunout. 

5.2 Galerie fotografií vytvořená pro účely prezentační schůzky neobsahuje všechny pořízené fotografie. Obsahuje výběr 30 až 50 nejlepších fotografií. Tento výběr provede fotograf, a to s důrazem na kvalitu a variabilitu fotografií předložených klientovi k výběru.  

5.3 Fotografie v galerii jsou ve formátu JPG. Jsou u nich provedeny pouze základní úpravy, které umožní klientovi představit si finální podobu fotografie.  

5.4 Není dovoleno, aby si klient během prezentační schůzky fotografie kopíroval, fotografoval nebo je jinak sdílel. 

5.5 Profesionální retuš a postprodukci provede fotograf až u těch fotografií, které si klient během prezentační schůzky objedná. Je nutné, aby případné připomínky k retuši a úpravě fotografií sdělil klient fotografovi nejpozději během prezentační schůzky. Na pozdější požadavky již nemusí být brán zřetel.  

6. CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB 

6.1 Objednáním fotografií se objednávka stává závaznou a klient souhlasí s tím ji v celé této míře zaplatit a převzít. 

6.2 Cena fotografických služeb je určena na základě ceníku platného v den vytvoření rezervace termínu fotografování, případně dle vzájemně dohodnuté cenové nabídky. 

6.3 Cena za fotografickou schůzku je splatná do 7 dnů po domluvení termínu fotografování. Tato cena slouží zároveň jako rezervační poplatek a nejsou v ní zahrnuty fotografie. 

6.4 Cena za objednané fotografie je splatná do 10 dnů od provedení výběru fotografií z galerie. Po domluvě je možné vybrané fotografie uhradit i v hotovosti během jejich předání. V případě zájmu je možné domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři. 

6.5 Cena za případné doplňkové produkty (fotoobrazy, fotoknihy či tisky fotografií ) je splatná formou doplatku převodem na účet nebo v hotovosti ještě před jejich zpracováním. 

7. DODACÍ PODMÍNKY 

7.1 Objednané zboží bude klientovi předáno a stává se jeho majetkem až po plném uhrazení celkové prodejní ceny. 

7.2 Zakoupené fotografie budou klientovi dodány v tištěné i elektronické podobě, a to do 4 týdnů od data objednání. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit dle domluvy. 

7.3 Fotografie v elektronické podobě jsou standardně dodávány ve formátu JPG. Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi určenou ke sdílení na sociálních sítích a verzi v plném rozlišení. Fotografie nejsou opatřeny logem fotografa. 

7.4 Neupravené fotografie ani RAW soubory fotograf neposkytuje. 

7.5 Hotové zakázky jsou k vyzvednutí v předem domluveném termínu v Plzni ve fotostudiu fotografa. Klientům žijícím mimo Plzeň je po domluvě možné fotografie zaslat prostřednictvím služeb Zásilkovna. 

7.6 Vyjádření nespokojenosti s dodanými fotografiemi musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad. Vyjádření nespokojenosti s produkty objednanými navíc (fotoobrazy, fotoknihy, dodatečně objednané tištěné fotografie) musí být oznámeno nejpozději při jejich převzetí. 

7.7 Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování. 

8. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ 

8.1 Všechny pořízené, neupravené fotografie archivuje fotograf po dobu 3 měsíců od termínu fotografování.  

8.2 Všechny objednané a odevzdané fotografie archivuje fotograf po dobu 1 roku od termínu fotografování. 

8.3 Pokud si nepřejete archivaci vašich fotografií, sdělte tuto skutečnost ihned po uskutečnění fotografování na email gabriela@portretygabriela.cz. Vaše fotografie pak budou smazány, jakmile si hotovou zakázku převezmete.   

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1 Klient nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Vlastnictví, přechází ze zhotovitele na klienta převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny.  

9.2 Fotografované osoby se zavazují využitím fotografií pouze za účelem své osobní prezentace jak ve formě elektronické, tak ve formě tištěné. Využití pro komerční účely (dodavatelem i klientem) podstoupením třetí straně (placená reklama apod.) je možné pouze se souhlasem jedné nebo druhé strany. Dodavatel se zavazuje publikovat fotografie s ohledem na soukromí a důstojnost fotografovaných osob. Všechny zvěřejněné fotografie na webových stránkách portretygabriela.cz a sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.) disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat (písemně nebo emailem). 

9.3 Práva pro komerční využívání podstoupením třetí straně lze nabýt pouze výslovným písemným souhlasem fotografa s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. 

 

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Podmínky v nich uvedené platí, nedohodnou-li se fotograf a klient jinak. Všechny zásadní úkony stran, kterými se zakládá nebo mění smlouva, budou uskutečněny písemně prostřednictvím e-mailu. 

10.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

10.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2022 

Portréty Gabriela Homolová

Gabriela Homolová

Plzeň

Czech Republic

Telefon: +420 607 392 911


Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů