Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   

1. ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovatelem osobních údajů (dále také správce) je:   

Gabriela Homolová  

IČ: 87767805  

DIČ: CZ7758232031  

S místem podnikání: Rabštejnská 39, 32300 Plzeň  

Zapsaný v živnostenském rejstříku magistrátu města Plzně  

Kontaktní telefon: 607392911 

E-mail: gabriela@portretygabriela.cz 

Adresa pro doručování elektronické pošty: gabriela@portretygabriela.cz  

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.    

2. SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE A JEJICH VYUŽÍTÍ 

2.1 Zpracovány budou tyto osobní údaje: 

 • e-mailová adresa 
 • jméno, příjmení 
 • telefon 
 • případně korespondenční nebo fakturační adresa včetně IČ, DIČ 
 • fotografie 
  

2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

 • kvalitního poskytování služeb 
 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy 
 • vedení objednacích systémů 
 • vedení adresáře klientů 
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci 
 • vedení reklamací 
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích 
 • zasílání obchodních sdělení 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.   

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

4.1 Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní data, které o něm správce má, může jej o to požádat na emailové adrese gabriela@portretygabriela.cz

4.2 Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).  

4.3 Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  

4.4 Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu gabriela@portretygabriela.cz. Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

5. PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE ÚDAJŮ

5.1 Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Dále správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.  

5.2 Správce prohlašuje, že obchodní sdělení budou klientům zasílány pouze příležitostně, na základě oprávněného zájmu a na základě souhlasu klienta.  

5.3 Správce dále prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v elektronické i listinné podobě. 

6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Správce spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji subjektu, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Správce neprodává osobní údaje třetím stranám. 

6.2 Správce si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku subjektu nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. 

7. ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ 

7.1 Správce může použít výsledky fotografování jako součást prezentace svého portfolia, a to na svých webových stránkách, případně sociálních sítích, na kterých prezentuje své portfolio, případně také jako součást inzerce prezentující služby fotografky Gabriely Homolové (Portréty Gabriela Homolová) nebo jako součást klientských dokumentů, které informují klienty o různých nabídkách nebo procesech poskytování služeb.  

7.2 Fotografie mohou být zobrazeny také na blozích týkajících se fotografování, na výstavách, článcích v časopisech, v galeriích fotografických soutěží a vzdělávacích materiálech pro fotografy.  

7.3 Všechny fotografie budou zveřejněny pouze na základě písemného souhlasu klienta (subjektu) a za předpokladu, že budou používány zákonně a bez poškození práv klientů Portréty Gabriela Homolová.  

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Cookies 

Internetové stránky www.portretygabriela.cz používají cookies. Pokud nechcete cookies používat, vyberte při jejich prohlížení příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, je možné, že nebudete moci využít některé funkce těchto stránek.   

8.2 Odkazy na jiné stránky 

Na internetových stránkách www.portretygabriela.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá správce kontrolu. Je proto doporučeno přijmout politiku opatrnosti před kliknutím na jakýkoliv externí webový odkaz uvedený na této webové stránce nebo na stránkách souvisejících s osobou správce. Správce nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.   

8.3 Chování uživatelů 

Při používání těchto stránek je zakázáno zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, využívat je k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Jste povinni ctít autorská práva provozovatele a autora těchto stránek.   

8.4 Odpovědnost a právní příslušnost 

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika plynoucí z používání těchto stránek. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.  

9.2 Správce si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit své Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách. 

9.3 Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 12. 2022. 

Portréty Gabriela Homolová

Gabriela Homolová

Plzeň

Czech Republic

Telefon: +420 607 392 911


Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů